dp(装箱)

请小伙伴们对自己AC的题目进行标记,注意每人只能标记一次!不知道的不要标记,恶意标记者将回收账号!!!

问题 B: 装箱问题

时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB
[提交] [状态]

题目描述

有一个箱子容量为V(正整数,0<=V<=20000),同时有n个物品(0<n<=30),每个物品有一个体积(正整数)。
要求n个物品中,任取若干个装入箱内,使箱子的剩余空间为最小。

输入

第一行为一个整数,表示箱子容量;
第二行为一个整数,表示有n个物品;
接下来n行,每行一个整数表示这n个物品的各自体积。

输出

一个整数,表示箱子剩余空间。

样例输入 Copy

24
6
8
3
12
7
9
7

样例输出 Copy

0

箱子剩余最小则让其装的最多
dp[j]=max(dp[j],dp[j-a[i]+a[i])
#pragma GCC optimize(2)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int read() {int x=0,f=1;char c=getchar();while(c!='-'&&(c<'0'||c>'9'))c=getchar();if(c=='-')f=-1,c=getchar();while(c>='0'&&c<='9')x=x*10+c-'0',c=getchar();return f*x;}
typedef long long ll;
const int maxn=100000;
const int M=1e7+10;
const int INF=0x3f3f3f3f;
int dp[maxn];
int a[maxn];
int main()
{
  int v,n;
  cin>>v>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    cin>>a[i];
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=v;j>=a[i];j--){
      dp[j]=max(dp[j],dp[j-a[i]]+a[i]);
    }
  }
  printf("%d",v-dp[v]);
  return 0;
}

 

 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/lipu123/p/12194512.html