leetcode448. 找到所有数组中消失的数字 天秀记录法

给定一个范围在  1 ≤ a[i] ≤ n ( n = 数组大小 ) 的 整型数组,数组中的元素一些出现了两次,另一些只出现一次。

找到所有在 [1, n] 范围之间没有出现在数组中的数字。

您能在不使用额外空间且时间复杂度为O(n)的情况下完成这个任务吗? 你可以假定返回的数组不算在额外空间内。

示例:

输入:
[4,3,2,7,8,2,3,1]

输出:
[5,6]

我们可以用下标对应位置的正副来记录某个数字有没有出现过。

处理完后。

比如下标为0的位置数字为-4,说明1这个数字出现过。

比如下标为1的位置数字为3,说明2这个数字没出现过。

class Solution {
  public List<Integer> findDisappearedNumbers(int[] nums) {
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      int index = Math.abs(nums[i]) - 1;
      //去对应下标做标记。
      if (nums[index] > 0) {
        nums[index] *= -1;
      }
    }
    List<Integer> result = new LinkedList<Integer>();
    for (int i = 1; i <= nums.length; i++) {
      //大于0说明没有出现过。
      if (nums[i - 1] > 0) {
        result.add(i);
      }
    }
    return result;
  }
}

 

发布了537 篇原创文章 · 获赞 1万+ · 访问量 131万+

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/hebtu666/article/details/104304183