uva221 Urban Elevations 区间块化-

版权声明:那个,最起码帮我加点人气吧,署个名总行吧 https://blog.csdn.net/qq_41670466/article/details/82995574

题意大致就是给你x市地图,然后让你从城市南方投影这个城市,并按照规定的顺序输出可以看到的建筑物编号。

思想:既然给定了输出顺序,那么在数据输入后按照规定的顺序sort一下,然后依次查看这个建筑物是否在某个分块区间下可见。

对于区间的分块就是把每个房子的左下角和右下角存一下,然后按照从左到右排序(因为建筑物要按照从左往右的顺序输出)

而对于分块,个人认为是这道题的要点 方法是用一个数组把每个建筑物的x和x+w存后,sort排序一下,这样的话块的顺序就从西到东了,然后就是对于每一个块,一个建筑物的状态只有两种,一个是在,一个是不在,因为块已经是最小的长度了(这一点可以在代码中得到解惑)

代码:(

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>

using namespace std;
const int maxn = 105;

struct Building {
		int id;
		double x, y, w, d, h;
		bool operator < (const Building& rhs)const
		{
				return x < rhs.x || (x == rhs.x&&y < rhs.y);
		}
}b[maxn];
int n;
double x[maxn * 2];

bool cover(int i, double mx)
{
		return b[i].x <= mx && b[i].x + b[i].w >= mx;
}

bool visible(int i, double mx)
{
		if (!cover(i, mx))
				return false;
		for (int k = 0; k < n; k++)
				if (b[k].y < b[i].y&&b[k].h >= b[i].h&&cover(k, mx))
						return false;
		return true;
}

int main()
{
		int kase = 0;
		while (scanf("%d", &n) == 1 && n)
		{
				memset(x, 0, sizeof(x));
				for (int i = 0; i < n; i++)
				{
						scanf("%lf %lf %lf %lf %lf", &b[i].x, &b[i].y, &b[i].w, &b[i].d, &b[i].h);
						x[i * 2] = b[i].x;//在这里进行分块处理;
						x[i * 2 + 1] = b[i].x + b[i].w;
						b[i].id = i + 1;
				}
				sort(b, b + n);
				sort(x, x + n * 2);
				int m = unique(x, x + n * 2) - x;
				if (kase++)
						printf("\n");
				printf("For map #%d, the visible buildings are numbered as follows:\n%d", kase, b[0].id);
				for (int i = 1; i < n; i++)
				{
						bool vis = false;
						for (int j = 0; j<m - 1; j++)
								if (visible (i, (x[j] + x[j + 1]) / 2))
								{
										vis = true;
										break;
								}
						if (vis)
								printf(" %d", b[i].id);
				}
				printf("\n");
		}
		return 0;
}

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_41670466/article/details/82995574

相关文章