stm32串口通讯

这篇主要了解通讯的概念:

全双工:同一时刻,两个设备之间可以同时收发数据;

半双工:两个设备之间可以收发数据,但不能在同一时间;

单工   一个设备固定发送,一个设备固定接收;

同步通讯:收发设备会使用一根信号线作为时钟信号,在其驱动下,双方进行协调以同步数据,通过规定在时钟的上升沿或下降沿对数据进行采集;

异步通讯:不使用时钟线,它在数据信号里穿插一些同步作用的信号位;或者以数据帧的格式传输,可以约定好传输速率,以便更好的同步。

比特率:每秒传输的二进制位数;

波特率:每秒传输的码元数;

串口通讯:现在使用到的一般是:RXDTXDGND三条信号线,数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口;协议层规定了数据包由起始位,主体数据,校验位,停止位组成;通讯双方的数据包的格式要一致才能正常收发数据;

 1. 起始位:一个逻辑0的数据位表示;
 2. 主体数据:通常被约定位5,6,7,8,位长;
 3. 校验位:奇偶校验,01校验,无校验;
 4. 停止信号:由0.5,1,1.52个逻辑1的数据位表示;

USART:通用同步异步收发器

UART:通用异步收发器

 

bsp_usart.h文件:

#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include"stm32f10x.h"
#include"stdio.h"
#define USARTx            USART1
#define USART_CLK          RCC_APB2Periph_USART1
#define USART_APBxClkCmd       RCC_APB2PeriphClockCmd
#define USART_BAUDRATE        115200

#define USART_TX_GPIO_PORT       GPIOA
#define USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_9
#define USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10//不要写成GPIOA_Pin_10
#define USART_GPIO_CLK         RCC_APB2Periph_GPIOA
#define USART_GPIO_APBxClkCmd      RCC_APB2PeriphClockCmd

#define USART_IRQ         USART1_IRQn//在stm32f10x.h中 
#define USART_IRQHandler     USART1_IRQHandler//在启动文件中 

void USART_Config(void);

#endif

bsp_usart.c文件:

#include"bsp_usart.h"

static void NVIC_Config(void)
{
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
void USART_Config(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure; 
  //开启GPIO和 串口时钟 
  RCC_APB2PeriphClockCmd(USART_GPIO_CLK, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(USART_CLK, ENABLE);
  //配置传输模式 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_TX_GPIO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  //配置接受模式 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_RX_GPIO_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  //配置串口工作模式 
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = USART_BAUDRATE;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = 
  USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
  //配置中断 
  NVIC_Config();
  //使能串口中断 
  USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  //使能串口  
  USART_Cmd(USARTx, ENABLE);
}

中断处理函数:

void USART_IRQHandler(void)
{
 uint8_t ucTemp;
  if(USART_GetITStatus(USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)
  {    
    ucTemp = USART_ReceiveData(USARTx);
    USART_SendData(USARTx,ucTemp);  
  }   
}
//以上这串代码就是通过PC上的串口调试助手发送数据到单片机上,然后单片机在把数据发送到PC上的串口调试助手

main.c文件:

#include "bsp_usart.h"
int main()
{
   USART_Config();
  while(1)
  {
    
  }
}

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/lzd626/p/9217091.html