python-day4-笔记(if分支)

今日内容:

1:if分支结构  if  if...else  if...elif...else

 

# 1.所有分支都可以根据需求决定是否有else结构,else结构就是条件(所有条件)不满足才去执行的分支
# 2.elif可以根据需求出现多次(代码层次方面要考虑条件的先后顺序

---if:满足条件的逻辑代码   中间有个缩进的概念,默认是四个空格属于同一分支,同一分支中不能被其他语句打断,如图

 

 

if....else...:  如

 

 

if...elif....else  

 

2: if 嵌套

 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/wakee/p/10720006.html
0条评论
添加一条新回复