curl 下载网上图片 到本地换名字

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_41669475/article/details/80236040
主要用于那些没有权限打开的图片下载到本地,在服务器上可以打开!
<?php
	$url1 = 'http://read.html5.qq.com/image?src=forum&q=5&r=0&imgflag=7&imageUrl=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/2rV7XQvG2lm7Mqb94jWBiaLMOiaicTtFOicoxUxGvrEkkBSWepRCOZ9jXHx4F6tmNxejAQPKoS4KsU3cHjhBmo4icew/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1';
	$url2 = 'http://read.html5.qq.com/image?src=forum&q=5&r=0&imgflag=7&imageUrl=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/2rV7XQvG2lm7Mqb94jWBiaLMOiaicTtFOicoxUxGvrEkkBSWepRCOZ9jXHx4F6tmNxejAQPKoS4KsU3cHjhBmo4icew/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1';

	$hander = curl_init();
	$fp = fopen(time().".jpeg",'wb');
	curl_setopt($hander,CURLOPT_URL,$url);
	curl_setopt($hander,CURLOPT_FILE,$fp);
	curl_setopt($hander,CURLOPT_HEADER,0);
	curl_setopt($hander,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
	//curl_setopt($hander,CURLOPT_RETURNTRANSFER,false);//以数据流的方式返回数据,当为false是直接显示出来
	curl_setopt($hander,CURLOPT_TIMEOUT,60);
	curl_exec($hander);
	curl_close($hander);
	fclose($fp);
	echo time().'.jpeg';
	echo '<br />';
	echo '<img src="'.time().'.jpeg" alt="" />';

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_41669475/article/details/80236040
0条评论
添加一条新回复