7-14 QQ帐户的申请与登陆 (25 分)map学起来

新知识 map
实现QQ新帐户申请和老帐户登陆的简化版功能。最大挑战是:据说现在的QQ号码已经有10位数了。
输入格式:
输入首先给出一个正整数N(≤10​5​​),随后给出N行指令。每行指令的格式为:“命令符(空格)QQ号码(空格)密码”。其中命令符为“N”(代表New)时表示要新申请一个QQ号,后面是新帐户的号码和密码;命令符为“L”(代表Login)时表示是老帐户登陆,后面是登陆信息。QQ号码为一个不超过10位、但大于1000(据说QQ老总的号码是1001)的整数。密码为不小于6位、不超过16位、且不包含空格的字符串。
输出格式:
针对每条指令,给出相应的信息:
1)若新申请帐户成功,则输出“New: OK”;

2)若新申请的号码已经存在,则输出“ERROR: Exist”;

3)若老帐户登陆成功,则输出“Login: OK”;

4)若老帐户QQ号码不存在,则输出“ERROR: Not Exist”;

5)若老帐户密码错误,则输出“ERROR: Wrong PW”。
输入样例:
5
L 1234567890 [email protected]
N 1234567890 [email protected]
N 1234567890 [email protected]om
L 1234567890 [email protected]
L 1234567890 [email protected]

输出样例:
ERROR: Not Exist
New: OK
ERROR: Exist
ERROR: Wrong PW
Login: OK

#include<iostream>
#include<map>
using namespace std;
map<string,string> mp;
map<string,string>::iterator it;
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  string op,a,b;
  while(n--)
  {
    cin>>op;
    if(op=="N")//申请
    {
      cin>>a>>b;
      if(mp.find(a)==mp.end())//找不到
  //关键字查询,找到则返回指向该关键字的迭代器,否则返回指向end的迭代器
      {
        mp[a]=b;//赋值
        cout<<"New: OK"<<endl;
      }
      else//找的到
        cout<<"ERROR: Exist"<<endl;
    }
    else//登陆
    {
      cin>>a>>b;
      if(mp.find(a)!=mp.end())//找得到
      {
        if(mp[a]==b)
          cout<<"Login: OK"<<endl;
        else
          cout<<"ERROR: Wrong PW"<<endl;
      }
      else//找不到
        cout<<"ERROR: Not Exist"<<endl;
    }
  }
  return 0;
}

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_43589396/article/details/88606158
0条评论
添加一条新回复
  
今日推荐