CF962F Simple Cycles Edges

\(\verb|CF962F Simple Cycles Edges|\)

给定一个连通无向图,求有多少条边仅被包含在一个简单环内并输出

\(n,\ m\leq10^5\)

tarjan


首先,一个连通块是一个环,当且仅当该连通块的 点数=边数

可以发现,如果两个环仅由一个公共点连接,那么这两个环互不影响,即点双两两互不影响。

所以我们可以考虑处理出点双和每个点双内的边数

但是求出点双后暴力dfs会被如下数据卡掉:

66667 99999
1 2
1 3
2 3
1 4
1 5
4 5
1 6
1 7
6 7
...

因为 \(1\) 节点每次枚举所有边的效率太低

于是可以在tarjan时将所有边压入栈中,再用set统计点双中的边数以及答案并去重

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define nc getchar()
const int maxn = 1e5 + 10;
int n, m, tot, top, h[maxn], dfn[maxn], low[maxn], st[maxn * 3];
struct edges {
 int nxt, to;
} e[maxn << 1];
set <int> ans, edge[maxn], node[maxn];

inline int read() {
 int x = 0; char c = nc;
 while (c < 48) c = nc;
 while (c > 47) x = x * 10 + c - 48, c = nc;
 return x;
}

void addline(int u, int v) {
 static int cnt = 1;
 e[++cnt] = edges{h[u], v}, h[u] = cnt;
}

void tarjan(int u, int f) {
 static int now;
 dfn[u] = low[u] = ++now;
 for (int i = h[u]; i; i = e[i].nxt) {
  int v = e[i].to;
  if (!dfn[v]) {
   st[++top] = i >> 1, st[++top] = u, st[++top] = v;
   tarjan(v, u);
   low[u] = min(low[u], low[v]);
   if (dfn[u] <= low[v]) {
    tot++;
    while (1) {
     int t1, t2;
     node[tot].insert(t1 = st[top--]);
     node[tot].insert(t2 = st[top--]);
     edge[tot].insert(st[top--]);
     if (t1 == v && t2 == u) break;
    }
   }
  } else if (dfn[v] < dfn[u] && v != f) {
   st[++top] = i >> 1, st[++top] = u, st[++top] = v;
   low[u] = min(low[u], dfn[v]);
  }
 }
}

int main() {
 n = read(), m = read();
 for (int i = 1; i <= m; i++) {
  int u = read(), v = read();
  addline(u, v), addline(v, u);
 }
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
  if (!dfn[i]) tarjan(i, 0);
 }
 for (int i = 1; i <= tot; i++) {
  if (edge[i].size() == node[i].size()) {
   ans.insert(edge[i].begin(), edge[i].end());
  }
 }
 printf("%d\n", (int)ans.size());
 for (int u : ans) printf("%d ", u);
 return 0;
}

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/Juanzhang/p/10374869.html
0条评论
添加一条新回复