CF-div3-629-D - Carousel

思路分析

最多放3种颜色

1.贪心放,与之前类型同,就放同一种颜色,不同就放与前面相反的颜色。 (颜色1 或者 颜色0)
2.考虑最后1个的颜色方案:如果最后1个与第一个类型不相同,颜色却相同,即产生了颜色冲突,那么我们把最后的颜色改成(颜色2)(唯一)就肯定可以。
3.这样wa了,那么肯定是最后1个元素出问题了。再考虑最后1个颜色的方案有没有更优的方法,因为不一定改成颜色2就更优;想到:我们之前贪心忽略了相邻的同种类型放相同颜色对后面的影响,如果我们把这两个颜色中的其中1个改为相反的颜色,为了不影响后面的颜色,后面的颜色都需要变为相反的颜色,这样再贪心放到最后的n时,就不会和1产生冲突(前面已经冲突过了,改成另一种相反颜色肯定不冲突了)。

代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 2e5+100;
int t;
int a[maxn];
int b[maxn];

void solve(){
	int n;
	cin>>n;
	for(int i=1;i<=n;i++) b[i] = 0;
	for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
	int t = 1;
	int pos = 0; 
	b[1] = 0;
	//贪心放 
	for(int i=2;i<=n;i++){
		if(a[i] == a[i-1]){
			pos = i;
			b[i] = b[i-1];
		}else{
			t = 2;
			b[i] = !b[i-1];
		}
	}
	//判最后1个 
	if(a[n] != a[1] && b[n] == b[1]){ //产生冲突 
		if(pos != 0){ //在前面值相同的地方,做一次改变;就使得a[1] a[n]不在冲突 
			for(int i=pos;i<=n;i++) b[i] = !b[i]; //pos后面的元素全部取反,全部取反保证方案仍然正确 
		}else{
			t = 3; //前面不能改变的话,就只能拿一个新的元素了 
			b[n] = 2;
		}
	}
	cout<<t<<endl;
	for(int i=1;i<=n;i++) cout<<b[i]+1<<" ";
	cout<<endl;
}

int main(){
	cin>>t;
	while(t--){
		solve();
	}
	return 0;
} 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/fisherss/p/12580718.html