c#学习笔记——数组(Array)

一、数组的基本要素

1、数组标识符   数组名称

2、数组元素   存放的值

3、数组下标   下标从0开始

4、数组类型  数值元素类型 例 :int[ ] 、double[ ]、string[ ]

 

二、数组初始化

  注意:数组是引用类型

 

 

三、数组的赋值

 

四、数组报错

1、出现System.IndexOutOfRangeExecptio,表示索引超出数组范围

 

五、数组细节

 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/AmbitionBoy/p/11831832.html