mysql dead but subsys locked的问题解决

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_30264689/article/details/89333812

我是重新初始化数据库进行操作的

删除数据、日志重新初始化。

rm -rf /var/lib/mysql

rm -rf /var/log/mysql.log

重新初始化:service mysqld start #此命令默认执行初始化操作

                      service mysqld status #查看mysql的状态

                      service mysqld stop #停止 mysql

 

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_30264689/article/details/89333812
0条评论
添加一条新回复