MSB3721 命令“"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin\nvcc.exe" 已退出 返回代码为1

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/jacke121/article/details/88558792

 

 

MSB3721    命令“"C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin\nvcc.exe" 已退出 返回代码为1

 

然后把代码拷贝到命令行执行,会返回错误异常

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/jacke121/article/details/88558792
0条评论
添加一条新回复