innerHTML, innerText, outerHTML, outerText的区别

innerHTML:返回标签内部嵌套的子元素的所有html标签+文本内容content。

innerText:返回标签内部嵌套的子元素的文本内容content。

outerHTML:返回标签本身+嵌套的子元素的所有html标签+文本内容content。

outerText:返回标签本身+嵌套的子元素的文本内容content。

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/wuqilang/p/11229597.html