P3768 简单的数学题 (杜教筛+推式子)

题目描述

由于出题人懒得写背景了,题目还是简单一点好。

输入一个整数n和一个整数p,你需要求出(∑i=1n∑j=1nijgcd(i,j)) mod p(\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n ijgcd(i,j))~mod~p(i=1nj=1nijgcd(i,j)) mod p,其中gcd(a,b)表示a与b的最大公约数。

刚才题面打错了,已修改

输入输出格式

输入格式:

一行两个整数p、n。

输出格式:

一行一个整数(∑i=1n∑j=1nijgcd(i,j)) mod p(\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n ijgcd(i,j))~mod~p(i=1nj=1nijgcd(i,j)) mod p。

输入输出样例

输入样例#1: 复制
998244353 2000
输出样例#1: 复制
883968974

说明

对于20%的数据,n≤1000n \leq 1000n1000。

对于30%的数据,n≤5000n \leq 5000n5000。

对于60%的数据,n≤106n \leq 10^6n106,时限1s。

对于另外20%的数据,n≤109n \leq 10^9n109,时限3s。

对于最后20%的数据,n≤1010n \leq 10^{10}n1010,时限6s。

对于100%的数据,5×108≤p≤1.1×1095 \times 10^8 \leq p \leq 1.1 \times 10^95×108p1.1×109且p为质数。


这题首先不解释: #define int usigned long long   qwq

少mod一个这题就得wa,好毒瘤啊。

 

 

 

 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define int unsigned long long

int read() {
  char cc = getchar(); int cn = 0, flus = 1;
  while(cc < '0' || cc > '9') { if( cc == '-' ) flus = -flus; cc = getchar(); }
  while(cc >= '0' && cc <= '9') cn = cn * 10 + cc - '0', cc = getchar();
  return cn * flus;
}

const int N = 5e6 + 5;
#define inf 9999999
#define g(x) (((( (x % mod) * ((x + 1) % mod) / 2 ) % mod) * ( (x % mod) * ((x + 1) % mod) / 2 % mod)) % mod)
#define g2(x) (( (x % mod) * ((x + 1) % mod) % mod * ((2 * x + 1) % mod) % mod * inv6 % mod) % mod)

int n, phi[N], pr[N], f[N], top, mod, inv6, inv2;
bool isp[N];

map<int, int> map1;
void init() {
  phi[1] = f[1] = 1;
  for ( int i = 2; i <= n; ++ i ) {
    if( !isp[i] ) pr[++top] = i, phi[i] = i - 1;
    for ( int j = 1; j <= top; ++ j ) {
      if( i * pr[j] > n ) break;
      isp[i * pr[j]] = 1;
      if( i % pr[j] == 0 ) {
        phi[i * pr[j]] = phi[i] * pr[j];
        break;
      }
      phi[i * pr[j]] = phi[i] * phi[pr[j]];
    }
    f[i] = f[i - 1] + ((1ll * phi[i] * i) % mod * i) % mod; f[i] %= mod;
  }
} 

int fpow( int x, int k ) {
  int base = x, ans = 1;
  while( k ) {
    if( k & 1 ) ans *= base, ans %= mod;
    base *= base, base %= mod;
    k >>= 1;
  }
  return ans;
}

int phi_sum( int x ) {
  if( x <= n ) return f[x];
  if( map1[x] ) return map1[x];
  int sumId = g(x % mod) % mod, ans = 0;
  int l, r;
  for ( l = 2; l <= x; l = r + 1 ) {
    r = ( x / ( x / l ) );
    ans += ((1ll * (( g2(r) - g2((l - 1)) + mod ) % mod ) * phi_sum( x / l )) % mod);
    ans %= mod;
  }
  return map1[x] = ( (sumId - ans + mod) % mod );
}

int solve1( int x ) {
  int l, r, ans = 0;
  for ( l = 1; l <= x; l = r + 1 ) {
    r = ( x / ( x / l ) );
    int ret = g( x / l ) % mod;
    ret = ret * ((phi_sum(r) - phi_sum(l - 1) + mod) % mod), ret %= mod; 
    ans += ret, ans %= mod;
  }
  return (ans + mod) % mod;
}

signed main()
{
  mod = read(); 
// inv2 = fpow( 2, mod - 2 );
  inv6 = fpow( 6, mod - 2 ); 
  int x = read();
  n = 5000000; init();
  printf("%lld", solve1(x));
  return 0;
}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/zhangbuang/p/10923884.html