【leetcode之旅】 数组 - 724.寻找数组的中心索引

版权声明:如有转载请标明出处https://blog.csdn.net/Evan_QB https://blog.csdn.net/Evan_QB/article/details/82973236

给定一个整数类型的数组 nums,请编写一个能够返回数组“中心索引”的方法。

我们是这样定义数组中心索引的:数组中心索引的左侧所有元素相加的和等于右侧所有元素相加的和。

如果数组不存在中心索引,那么我们应该返回 -1。如果数组有多个中心索引,那么我们应该返回最靠近左边的那一个。

示例 1:

输入: 
nums = [1, 7, 3, 6, 5, 6]
输出: 3
解释: 
索引3 (nums[3] = 6) 的左侧数之和(1 + 7 + 3 = 11),与右侧数之和(5 + 6 = 11)相等。
同时, 3 也是第一个符合要求的中心索引。

示例 2:

输入: 
nums = [1, 2, 3]
输出: -1
解释: 
数组中不存在满足此条件的中心索引。

说明:

 • nums 的长度范围为 [0, 10000]
 • 任何一个 nums[i] 将会是一个范围在 [-1000, 1000]的整数。

解答:

public class FindPivotIndex {
  public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {1, 7, 3, 6, 5, 6};
    int result = pivotIndex(nums);
    System.out.println(result);
  }

  /**
   * 思路:
   * 先计算总和,然后逐一进行判断数组值左右两边的和,如果相等则直接返回索引,
   * 否则索引index+1继续判断
   * @param nums
   * @return
   */
  public static int pivotIndex(int[] nums) {
    int index = 0,preSum = 0,sum = 0;
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      sum += nums[i];
    }
    for(int i = 0;i < nums.length;i++){
      if(i <= index && index < nums.length){
        if (preSum != sum - preSum - nums[index]){
          index++;
        }else{
          return index;
        }
        preSum += nums[i];
      }
    }
    return -1;
  }
}

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/Evan_QB/article/details/82973236