docker 升级到最新版

步骤

  1. 卸载旧版 docker
> rpm -qa | grep docker # 也可以使用 yum list installed | grep docker 
docker-engine-1.13.0-1.el7.centos.x86_64
docker-engine-selinux-1.13.0-1.el7.centos.noarch
> yum remove docker-engine-1.13.0-1.el7.centos.x86_64
> yum remove docker-engine-selinux-1.13.0-1.el7.centos.noarch
  1. 升级至最新版
> curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
  1. 重启docker
> systemctl restart docker # centos 7
> service docker restart # centos 6
  1. 查看升级后的版本
> docker version # docker -v
作者:凉风儿
链接:https://www.jianshu.com/p/28a89f78e9e6
來源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

猜你喜欢

转载自hugoren.iteye.com/blog/2407332

相关文章