leecode 深度优先搜索 DFS

104 二叉树的最大深度

# Definition for a binary tree node.
# class TreeNode(object):
#   def __init__(self, x):
#     self.val = x
#     self.left = None
#     self.right = None

class Solution(object):
  def maxDepth(self, root):
    """
    :type root: TreeNode
    :rtype: int
    """
    if not root: return 0
    q = [root]
    stash = []
    ans = 0
    while q:
      r = q.pop()
      if r.left:
        stash.append(r.left)
      if r.right:
        stash.append(r.right)
      if len(q) == 0:
        q = stash
        ans += 1
        stash = []
    return ans

1123 最深叶节点的最近公共祖先

同865一样

# Definition for a binary tree node.
# class TreeNode(object):
#   def __init__(self, x):
#     self.val = x
#     self.left = None
#     self.right = None

class Solution(object):
  def lcaDeepestLeaves(self, root):
    """
    :type root: TreeNode
    :rtype: TreeNode
    """
    def dfs(root):
      if not root:
        return None, 0
      lr, ld = dfs(root.left)
      rr, rd = dfs(root.right)
      if ld > rd:
        return lr, ld + 1
      elif ld < rd:
        return rr, rd + 1
      else:
        return root, ld + 1
    ans, h = dfs(root)
    return ans

865 具有所有最深节点的最小子树

# Definition for a binary tree node.
# class TreeNode(object):
#   def __init__(self, x):
#     self.val = x
#     self.left = None
#     self.right = None

class Solution(object):
  def subtreeWithAllDeepest(self, root):
    """
    :type root: TreeNode
    :rtype: TreeNode
    """
    def f(root):
      if not root:
        return None, 0
      l, r = f(root.left), f(root.right)
      if l[1] > r[1]:
        return l[0], l[1] + 1
      elif l[1] < r[1]:
        return r[0], r[1] + 1
      else:
        return root, r[1] + 1
    return f(root)[0]

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_40006058/article/details/102647809