AI线上培训课 结业复习阶段(一) 高等数学基础 2.极限

                    AI线上培训课 结业复习阶段(一) 高等数学基础

                                                              2.极限

1.数列极限

2.函数极限

2.1 自变量趋于有限值的函数极限(x->x0)

2.2 自变量趋于无穷的函数极限(x->8)

发布了119 篇原创文章 · 获赞 14 · 访问量 13万+

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_30056341/article/details/100765412