VUE.js 极简小例:数值计算、千米换算为米、九九乘法表、循环

版权声明:这可是本菇凉辛辛苦苦原创的,转载请记得带上我家地址,不要忘记了哈 ... https://blog.csdn.net/u011314442/article/details/84237316

代码:

<template>
 <div id="app">

  <!-- 千米和米换算 -->
  <div id = "computed_props">
     <input type = "text" v-model = "kilometers"> 千米=
     <input type = "text" v-model = "meters">米
   </div>
	  <p id="info"></p>
   <br/>

  <!-- 数值计算 -->
  <p>计数器: {{ counter }}</p>
  <button @click = "counter +=2">点一下就自增2</button>
  <br/> <br/> <br/> 

  <!-- 九九乘法表 -->
  <div v-for="n in 9" :key="n" style = "font-size:25px; color:green">
    <b v-for="m in n" :key="m">
      {{m}}*{{n}}={{m*n}}
    </b>
  </div>
  <br/> <br/> 

  <!-- 整数范围内迭代 -->
  <!-- <li v-for="n in 10" :key="n"> -->
  <!-- 数组迭代 -->
  <li v-for="n in [1,3,5]" :key="n">
   {{ n }}
  </li>

  <br/> <br/> 
  <!-- 迭代对象属性 键值对 -->
  <ul>
   <li v-for="(value, key) in 小熊" :key="value">
   {{ key }} : {{ value }}
   </li>
  </ul>

  <br/> <br/> 
  <!-- 迭代对象属性 -->
  <ul>
   <li v-for="value in 小熊" :key="value">
   {{ value }}
   </li>
  </ul> 

  <br/> <br/> 
  <!-- 第三个参数为索引 -->
  <ul>
   <li v-for="(value, key, index) in 小熊" :key="value">
   {{ index }}. {{ key }} : {{ value }}
   </li>
  </ul>

  <br/> <br/> 
  <!-- 带模板的循环 -->
  <ul v-for="site in sites" :key="site">
   <li>{{ site.name }}</li>
   <li>--------------</li>
  </ul>

  <br/> <br/> 
  <!-- 简单循环 -->
  <ol>
   <li v-for="site in sites" :key="site">
    {{ site.name }}
   </li>
  </ol>

  <!-- 根据ok的值确定是否显示数据 -->
  <div v-show="ok">为true就显示</div>

  <br/> 
  <!-- 多条件判断 -->
  <div v-if="type === 'A'">
   A
  </div>
  <div v-else-if="type === 'B'">
   B
  </div>
  <div v-else-if="type === 'C'">
   C
  </div>
  <div v-else>
   Not A/B/C
  </div>

 </div>
</template>


<script>

export default {
 name: 'app',
 data () {
  return {
   kilometers : 0,
   meters:0,
   counter: 1,
   type: 'A',
   ok:false,
   sites: [
    { name: '文文乐园' },
    { name: '怕血的小蚊子' },
    { name: '火魔灭世' }
   ],
   小熊: {
    昵称: '微风轻许',
    网址: 'https://blog.csdn.net/jiangyu1013',
    描述: '我的日常笔记'
   }
  }
 },
  watch : {
  kilometers:function(val) {
   this.kilometers = val;
   this.meters = val * 1000;
  },
  meters : function (val) {
   this.kilometers = val/ 1000;
   this.meters = val;
  }
 }
}


</script>

运行效果:

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/u011314442/article/details/84237316