ADO.net中常用的对象有哪些?分别描述一下。

Connection        打开数据库连接 (打开数据库连接,也就是程序打通与数据库连接通道)
Command            执行数据库命令 (执行sql语句(增删改),返回影响的行数)
DataAdapter        连接数据,执行数据库命令,填充DataSet (执行查询语句返回数据表,用于填充数据集)
DataSet            数据在内存中的缓存,数据结构 (内存中虚拟的数据集(里面有多个虚拟数据表),比较耗费资源)
DataReader        只读向前的读取数据库 (执行查询语句按照顺序读取数据表需要一直打通与数据库通道)

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/xxloveyzy/p/11985675.html