SHELL传参注意事项,尽量使用双引号传参

#!/bin/bash
function convert(){
    keyword=${1//\\/\\\\\\\\}
    keyword=${keyword//\./\\.}
    keyword=${keyword//\*/\\\\*}
    keyword=${keyword//\&/\\\\&}
    keyword=${keyword//\$/\\\\$}
    keyword=${keyword//\+/\\\\+}
    keyword=${keyword//\=/\\\\=}
    keyword=${keyword//\^/\\\\^}
    keyword=${keyword//\%/\\\\%}
    keyword=${keyword//\!/\\\\!}
    keyword=${keyword//\@/\\\\@}
    keyword=${keyword//\#/\\\\#}
    keyword=${keyword//\[/\\\\[}
    keyword=${keyword//\]/\\\\]}
    keyword=${keyword//\-/\\\\-}
    keyword=${keyword//\ /\\ }
#    keyword=${keyword//\?/\\\\?}  ?号不能转义.要不然替换不成功
    keyword=${keyword//\"/\\\"}
    echo $keyword
}

#调用函数,如果传参有空格,必须加双引号,否则函数会认为是多个参数
repkey=$(convert "$2")
repkey1=$(convert "$2")
newkey=$(convert "$3")

#调用shell脚本
sh xxx.sh /root "rep1" "rep2" "hh" 0

 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/bretzhao/p/11831208.html