git上传者姓名修改

只需要两个指令 git config user.name 和 git config –global user.name

在控制台中输入git config user.name获取当前的操作名称

修改名称输入git config --global user.name "名称"

 

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/qingmuchuanqi48/p/11657664.html