python学习---注释

单行注释:# 注释内容

多行注释:'''  注释内容 '''   """    注释内容  """     这里可以是3个单引号开始,3个单引号结束,也可以是3个双引号开始,3个双引号结束

# print('zwt')  单行注释

'''   
 多行注释内容
---- abc --- my name is zwt '''

"""
 多行注释内容在这里来显示
"""

注意: 多行注释 还可以代表打印多行。如

msg = '''
  name = 'zwt'
  name2 = name
  print(name,name2)  
  name = 'abc'
  print(name,name2) 
'''
print(msg) 这里就直接输出了上面的格式

 如图

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/ommph/p/11365005.html