Golang Learn Log #0

Print/Printf 区别

Print: 可以打印出字符串, 和变量 

fmt.Println(var) //right
fmt.Println("string") //right

Printf: 只可以打印出格式化的字符串, 可以输出字符串类型的变量, 不可以输出整形变量和整形

fmt.Printf("%x",var) //right
fmt.Printf(var) //error

----------------------------------------------------------------------------------

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/Dota-wiki/p/10375779.html
0条评论
添加一条新回复