scrapy之管道

 scrapy之管道

   通过管道将数据持久化到数据库中,企业中常见的数据库是MySQL,分布式爬取数据时只能讲数据存储到Redis装,还可以将数据存储到本地磁盘(即写入到本地文件中)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

猜你喜欢

转载自www.cnblogs.com/ZN-225/p/10269166.html
0条评论
添加一条新回复