Java数据结构-线性表之单链表LinkedList

线性表的链式存储结构,也称之为链式表,链表;链表的存储单元可以连续也可以不连续
链表中的节点包含数据域和指针域,数据域为存储数据元素信息的域,指针域为存储直接后继位置(一般称为指针)的域。

注意一个头结点和头指针的区别:
头指针:

 • 指向链表的第一个节点的指针,若链表有头结点,则是指向头结点的指针;
 • 头指针具有标识作用,所以常用头指针作为链表的名字;
 • 不论链表是否为空,头指针都不为空;
 • 是链表的必要元素。

头结点:

 • 头结点是为了操作的统一和方便而设立的,放在第一个元素节点的前面,其数据域一般无意义,也可以存放链表的长度;
 • 头结点不是链表的必要元素。

这里先讲讲单链表吧,其他的后面再讲。
无头结点的链表

有头结点的链表

空链表

我试着用Java写了一个LinkedList的代码,如下:

 package com.phn.datestructure;

/**
 * @author 潘海南
 * @Email 1016593477@qq.com
 * @TODO 链式表
 * @date 2015年7月18日
 */
public class FOLinkedList<E> {
  // 单链表的头结点
  private FOLinkedNode<E> header = null;
  // 单链表的长度
  private int size;

  /**
   * @TODO 默认的无参构造函数
   */
  public FOLinkedList() {
    super();
    this.header = new FOLinkedNode<E>();
    this.setSize();
  }
  /**
   * @TODO 单链表添加元素
   * @param e 数据元素类型
   * @return true
   */
  public boolean add(E e) {
    FOLinkedNode<E> node = new FOLinkedNode<E>(e);
    if (header.getE() == null) {
      header.setE(e);
    } else {
      FOLinkedNode<E> lastNode = this.last(this.header);
      lastNode.addNext(node);
    }

    this.size++;
    return true;
  }
  /**
   * @TODO 单链表插入元素
   * @param index 插入位置
   * @param e 数据元素类型
   * @return true
   */
  public boolean insert(int index,E e) {
    FOLinkedNode<E> node = new FOLinkedNode<E>(e);
    FOLinkedNode<E> preNode = this.get(index - 1);
    node.addNext(preNode.next);
    preNode.addNext(node);
    this.size++;
    return true;
  }
  /**
   * @TODO 单链表删除元素
   * @param index 将要删除的元素的索引位置
   * @return E 删除的元素
   */
  public FOLinkedNode<E> remove(int index){
    FOLinkedNode<E> preNode = this.get(index-1);
    FOLinkedNode<E> node = preNode.next;
    preNode.addNext(preNode.next.next);
    node.addNext(null);
    this.size--;
    return node;
  }
  /**
   * @TODO 根据元素索引位置获取元素
   * @param index 元素的索引位置
   * @return E 元素e
   */
  public FOLinkedNode<E> get(int index) {
    validateIndex(index);
    FOLinkedNode<E> temp = this.header;
    int i = 0;
    while (i < index - 1) {
      if (temp != null) {
        temp = temp.next;
        i++;
      } else {
        throw new RuntimeException("节点空值错误");
      }
    }
    return temp;
  }
  /**
   * @TODO 将单链表中索引位置为i的元素修改为元素e
   * @param index 元素的索引位置
   * @param e 需要修改成的元素
   * @return true 修改成功标志
   */
  public boolean set(int index, E e){
    validateIndex(index);
    FOLinkedNode<E> oldNode = this.get(index);
    oldNode.setE(e);
    return true;
  }
  /**
   * @TODO 验证所给索引位置是否合法
   * @param index 给出的索引位置
   */
  private void validateIndex(int index) {
    if (index > this.size || index < 0) {
      throw new RuntimeException("索引错误:" + index);
    }
  }
  /**
   * @TODO 获取单链表的最后一个节点
   * @param header 单链表的头结点
   * @return node 单链表的最后一个节点
   */
  private FOLinkedNode<E> last(FOLinkedNode<E> header) {
    FOLinkedNode<E> temp = header;
    while (true) {
      if (temp.next == null) {
        return temp;
      }
      temp = temp.next;
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "[" + this.NodesToString(this.header) + "]";
  }
  /**
   * @TODO 设置单链表的长度
   * @param header 单链表的头结点
   * @return 单链表的节点字符串序列
   */
  private String NodesToString(FOLinkedNode<E> header) {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    if (header != null) {
      sb.append(header.getE());
      FOLinkedNode<E> temp = new FOLinkedNode<E>();
      temp = header.next;
      while (temp != null) {
        sb.append(", " + temp.getE());
        temp = temp.next;
      }
    }

    return sb.toString();
  }
  /**
   * @TODO 设置单链表的长度
   */
  private void setSize() {
    this.size = 0;
  }
  /**
   * @TODO 获取单链表的长度
   * @return size 单链表的长度
   */
  public int size() {
    return this.size;
  }
}

节点类:

package com.phn.datestructure;
public class FOLinkedNode<E> {
    private E e;// 结点中存放的数据

    FOLinkedNode() {
    }

    FOLinkedNode(E e) {
      this.e = e;
    }

    FOLinkedNode<E> next;// 用来指向该结点的下一个结点

    // 设置下一节点的值
    void addNext(FOLinkedNode<E> node) {
      next = node;
    }

    public E getE() {
      return e;
    }

    public void setE(E e) {
      this.e = e;
    }

    @Override
    public String toString() {
      return "Node [e=" + e + ", next=" + next + "]";
    }

  }

这里也讲讲数据元素的插入和删除操作;
插入操作演示如下:代码:

s->next = p->next;
p->next = s;

这里摘了《大话数据结构》的一段文字解释:

删除操作如下图:

一句代码:

p->next = p->next->next;

结合上述代码和图例,可以看出单链表的删除和插入操作都是由两部分组成:

 1. 遍历查找到需要操作的位置的那个元素;
 2. 然后进行插入和删除操作。

下面是摘自《大话数据结构》的分析:

单链表的整表创建
方法有头插法和尾插法;
头插法:相当于插队的方法。如下图

相对于头插法,尾插法更加合理一些。

单链表的整表删除
下面是摘自《大话数据结构》的分析:

下面比较一下单链表和顺序表:

猜你喜欢

转载自www.linuxidc.com/Linux/2015-07/120144.htm