CCF2019-03-02 二十四点 C语言

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{

  int i,j,n;
  char s[100][10];
  int c[7];
  scanf("%d",&n);
  getchar();
  for(i=0;i<n;i++)
    gets(s[i]);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(j=0;j<7;j+=2)
      c[j]=s[i][j]-'0';
    //处理乘除
    //结果放到运算符的后一位,运算符前一位置零,运算符置为前一个运算符
    for(j=1;j<7;j+=2)
    {
      if(s[i][j]=='x')
      {
        c[j+1]=c[j-1]*c[j+1];
        if(j==1)
        {
          s[i][j]='+';
        }
        else{
          s[i][j]=s[i][j-2];
        }
        c[j-1]=0;
      }
      if(s[i][j]=='/')
      {
        c[j+1]=c[j-1]/c[j+1];
        if(j==1)
        {
          s[i][j]='+';
        }
        else{
          s[i][j]=s[i][j-2];
        }
        c[j-1]=0;
      }

    }
    //计算加减
    for(j=1;j<7;j+=2)
    {
      if(s[i][j]=='+')
        c[0]+=c[j+1];
      else
        c[0]-=c[j+1];
    }
    if(c[0]==24)
      printf("Yes\n");
    else
      printf("No\n");

  }

  return 0;
}

在这里插入图片描述

发布了28 篇原创文章 · 获赞 2 · 访问量 226

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_42213421/article/details/104962029